Vedtekter

VEDTEKTER

Vedtekter for samvirkeforetaket Vinnes Barnehage SA, org. nr. 957 640 672 vedtatt på årsmøte den 25.10.2012, sist endret den 21.04.2020

1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Vinnes Barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Nedre Eiker kommune.

2 Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Barnehagen skal søke å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

3 Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn eller til ny omsorgsperson for barnet.

  • Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.
  • Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd.
  • Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd.
  • Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.

Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller på den måten daglig leder eller styret har fastsatt til dette formålet.

4 Utmelding

Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid.

Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid.

5 Styret

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 4 andre medlemmer. Daglig leder er fast sekretær for styret.

Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Styreleder og styremedlemmer kan gjenvelges. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid.

Styret skal velges av årsmøtet. Styret velger selv styreleder.

6 Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.

Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.

Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon, og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.

Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.

Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret bør fastsette instruks for daglig leder.

Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.

Styret skal utarbeide en styreinstruks.

7 Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

8 Daglig leder

Foretakets daglige leder ansettes av styret.

Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.

Styret og det enkelte styremedlem kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

9 Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

10 Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 4 ukers varsel.

Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret senest to uker før årsmøtet. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

11 Saker som skal behandles på årsmøtet

Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.

Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.

Godkjennelse av årsregnskap.

Valg av styremedlemmer.

Valg av revisor.

Eventuelle forslag til vedtektsendringer

Eventuelt forslag til oppløsning.

Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

12 Stemmeregler for årsmøtet

Hvert medlem har én stemme på årsmøtet, med mindre noe annet her er bestemt. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt.

Dersom et medlem har 100 % barnehageplass eller mer, men mindre enn 200 % barnehageplass i barnehagen har medlemmet to stemmer på årsmøtet.

Dersom et medlem har 200 % barnehageplass eller mer, men mindre enn 300 % barnehageplass i barnehagen har medlemmet tre stemmer på årsmøtet.

Dersom et medlem har 300 % barnehageplass eller mer, men mindre enn 400 % barnehageplass i barnehagen har medlemmet fire stemmer på årsmøtet.]

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

13 Vedtektsendring

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav.

14 Oppløsning og avvikling

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer.

Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

15 Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 29. juni 2007 nr. 81 i punkt 16.

«VEDTEKTER ETTER BARNEHAGELOVEN § 7»:

16 Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal sikre og fremme samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem. Samarbeidsutvalget er ansvarlig for barnehagens daglige drift innenfor rammer gitt av styret og årsmøtet, herunder opptak av barn.

Samarbeidsutvalget skal bestå av 5 medlemmer, 2 valgt av og blant de ansatte, 2 valgt av og blant foreldrerådet og 1 valgt av og blant styret.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Representanter for foreldrerådet og ansatte velges for 1 år om gangen, styret fastsetter funksjonstiden for styrerepresentantene.

Daglig leder er møteleder og sekretær for samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget holder møter når det er nødvendig, eller når det kreves av samarbeidsutvalgets leder, eller et medlem av samarbeidsutvalget eller daglig leder. Samarbeidsutvalgets leder innkaller til møte. Samarbeidsutvalget er underlagt styret.

17 Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen.

Foreldrenes arbeidsutvalg - heretter kalt FAU - består av minimum 6 foreldre/foresatte-representanter til barna i Vinnes Barnehage SA. FAU kan forestå diverse aktiviteter, som juletrefester, middager osv.

18 Opptak

Barnehagen har samordnet opptak med Nedre Eiker kommune endres til Drammen kommune i henhold til barnehageloven. Hovedopptaket er 1. august, ellers ved behov.

Barn som tildeles plass i barnehagen, har fast plass til skolepliktig alder, med unntak av tilfeller med mislighold.

Dersom barnet flytter til en annen kommune, eller det inntrer forhold som gjør at barnet ikke lenger utløser rett på offentlig tilskudd til barnehagen for sin barnehageplass, avgjør styret etter skriftlig søknad fra barnets foresatte om de får beholde barnehageplassen.

Opptakskriterier

Daglig leder har mulighet til å prioritere barn etter til enhver tids gjeldende tilskuddsregler. Dernest gjelder følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

Barn som har prioritet etter barnehagelovens §13.

Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen.

Barn som bor i nærmiljøet.

Barn som for øvrig står på barnehagens venteliste.

Ved opptak skal det legges vekt på barnets alder, kjønn, etc. slik at gruppesammensetningen blir så god som mulig.

19 Arealutnytting

Barnehagens leke- og oppholdsareal er satt til 4 kvm netto pr. barn over 3 år, og 5,3 kvm netto pr. barn under 3 år.

Hvor mange barn som ut fra dette kan ha plass innenfor barnehagens tomteareal, må likevel vurderes kontret ved ethvert opptak.

Det vises til departementets rundskriv Q-0509.

20 Åpningstider

5 dager i uken fra klokken 06:45 - 17:00, hele året, med unntak som nevnt nedenfor:

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen klokken 12:00.

Julaften, Nyttårsaften og bevegelige helligdager holdes stengt.

Barnehagen holdes stengt i inntil 5 planleggingsdager i løpet av året.

Styret kan redusere åpningstiden i inntil 2 uker i juli måned. Åpningstid 08 00 – 16 00.

Styret kan vedta stegning i romjula ved 2 eller færre arbeidsdager mellom

Julaften og nyttårsaften.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

21 Ferie

Det forutsettes at alle barn har ferie sammen med sine foresatte. Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av året. Foresatte skal minimum en mnd før ferie og senest 1. juni gi beskjed om ferieavvikling. (Dette vil si: Skal barnet ha feire i løpet av høsten, holder det at barnehagen får beskjed innen 1. juni, men nøyaktig dato må gis innen 1 mnd før).

På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider daglig leder ferieliste for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen. Planen forelegges styret i barnehagen for godkjenning innen utgangen av mai.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

22 Betaling

Betalingssatsene fastsettes av styret i Vinnes barnehage SA. De til enhver tid gjeldende betalingssatser fremgår av oppslag i barnehagen. Styret kan endre betalingssatsen med to måneders varsel. Det betales for elleve måneder i året, forskuddsvis pr. mnd. Det gis søsken-moderasjon etter gjeldende satser. Moderasjonen gis til det yngste barnet.

Betalingsbetingelsene:

- Regningen har forfall den 1. i hver mnd. (forskuddsbetaling)

- Første purring sendes den 15. samme måned med en ukes betalingsfrist og tillagt purregebyr.

- Annen purring sendes den 1. neste måned med en ukes betalingsfrist samt framvisning av kvittering for å unngå oppsigelse av plassen.

- Ved fortsatt manglende betaling, vil andelshaver miste plassen.

23 Eksklusjon

Medlem som overtrer vedtektene eller lovlig fattede årsmøte- og styrevedtak, skal første gang gis en skriftlig advarsel av styret. Ved gjentatte overskridelser, eller hvis overtredelsen er særlig grov, kan styret med alminnelig flertall ekskludere medlemmet.

24 Mat

Det skal være minimum 1 måltid i barnehagen pr. dag. Enten frokost, lunsj eller mellommåltid . Dette måltidet dekkes av matpenger/kostpenger.

Styret fastsetter og endrer matpenger / kostpenger.

25 Helsemessige forhold

Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen. Ved smittsom sykdom i barnets hjem, skal barnehagen varsles.

Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges frem erklæring om barnets helse, iht. barnehageloven § 25. Medisinering av barn under opphold i barnehagen er foresattes ansvar. Daglig leder i barnehagen kan inngå egen avtale med foresatte om medisinering av barn.

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen.

Syke barn må holdes hjemme pga smittefaren.

Hvis barnet ikke kan være ute og delta på lik linje med de andre barna, bør barnet holdes hjemme.

I tvilstilfeller avgjør daglig leder om barnet kan være i barnehagen.

26 Ansvar

Barnehagens styre er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.

Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen. Bringing og henting av barna, er foresatte selv ansvarlige for. Den som følger barnet til barnehagen, må ikke forlate det før de har vært i kontakt med personalet.

Beskjeder til personalet, gitt gjennom barnet, skal være skriftlig.

Medbrakte eiendeler har personalet ikke ansvar for.

De ansatte i barnehagen må ikke ta barna med som passasjerer i egen bil eller offentlige transportmiddel uten foreldre/foresattes skriftlige samtykke.

27 Dugnad

Foresatte som har barn i barnehagen, er forpliktet til å delta i dugnadsarbeid.

28 Oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelsesfrist: 2 mnd skriftlig.