Vedtekter

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Vinnes Barnehage SA, org. nr. 957 640 672 vedtatt på årsmøte den 25.10.2012, sist endret den 25.10.2022

 

1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Vinnes Barnehage SA. 

Foretaket har forretningskontor i Drammen kommune. 

 

2 Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Barnehagen skal søke å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

 

3 Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn eller til ny omsorgsperson for barnet.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.

Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd.

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.

Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller på den måten daglig leder eller styret har fastsatt til dette formålet. 

 

4 Utmelding

Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid.

Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid.

 

5 Styret

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 4 andre medlemmer. Daglig leder er fast sekretær for styret. 

Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Styreleder og styremedlemmer kan gjenvelges. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid.

Styret skal velges av årsmøtet. Styret velger selv styreleder.

 

Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. 

Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.

Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet. 

Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon, og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.

Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.

Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret bør fastsette instruks for daglig leder.

Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen. 

Styret skal utarbeide en styreinstruks.

 

7 Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken.  

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

 

8 Daglig leder

Foretakets daglige leder ansettes av styret. 

Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. 

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig. 

Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.

Styret og det enkelte styremedlem kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

 

9 Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ. 

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

 

10 Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 4 ukers varsel.

Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret senest to uker før årsmøtet. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

 

11 Saker som skal behandles på årsmøtet

Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.

Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, 

antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har. 

Godkjennelse av årsregnskap.

Valg av styremedlemmer.

Valg av revisor.

Eventuelle forslag til vedtektsendringer

Eventuelt forslag til oppløsning.

Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

 

12 Stemmeregler for årsmøtet 

Hvert medlem har én stemme på årsmøtet, med mindre noe annet her er bestemt. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt.

Dersom et medlem har 100 % barnehageplass eller mer, men mindre enn 200 % barnehageplass i barnehagen har medlemmet to stemmer på årsmøtet.

Dersom et medlem har 200 % barnehageplass eller mer, men mindre enn 300 % barnehageplass i barnehagen har medlemmet tre stemmer på årsmøtet. 

Dersom et medlem har 300 % barnehageplass eller mer, men mindre enn 400 % barnehageplass i barnehagen har medlemmet fire stemmer på årsmøtet.]

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være til stede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. 

 

13 Vedtektsendring

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav.

 

14 Oppløsning og avvikling

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer. 

Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

 

15 Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 29. juni 2007 nr. 81 i punkt 16.

 

 

«VEDTEKTER ETTER BARNEHAGELOVEN § 8»

 

Eierforhold

Vinnes barnehage Sa er en foreldre eid barnehage, og barnehagens form er et samvirkeforetak.  Det velges et styre på Årsmøte. Medlemmene i styret mottar ikke økonomisk vederlag. Virksomheten har et ideelt ikke-økonomisk formål.

 

Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskapet og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett, årsplan og andre forpliktende dokumenter som barnehagen har utarbeidet.

 

Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen i overenstemmelse med styret.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehagens opptakskrets er fortrinnsvis Drammen kommune.

Barn som tildeles plass i barnehagen, har fast plass til skolepliktig alder, med unntak av tilfeller med mislighold.

Daglig leder har mulighet til å prioritere barn etter til enhver tids gjeldende tilskuddsregler.

Opptakskriterier:

Barn som har prioritet etter barnehageloven dersom de kan ha nytte av plassen.

Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen.

Barn som bor i nærmiljøet.

Ved opptak skal det legges vekt på barnet alder, kjønn slik at gruppesammensetningen blir så god som mulig. 

Ved lik prioritet etter kriteriene over, besluttes opptaket ved loddtrekning. Daglig leder og en av de faste ansatte skal sørge for at loddtrekningen blir gjort på en rettferdig måte.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

Opptaksperiode, oppsigelsesfrist og mislighold

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. 

Daglig leder kan tilby plass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av plasser foretas av barnehagen etter elektronisk søknad.   

Oppsigelsestiden på barnehageplassen er to – 2- måneder. Oppsigelse gjøres i den digitale plattformen der det ble søkt om barnehageplass.

Oppsigelse fra foresattes side i tidsrommet 1. april til 31. mai løper ut juli måned. Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden, skal betalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Medlemmer som overtrer vedtektene eller lovlig fattede årsmøte- og styrevedtak, skal første gang gis en skriftlig advarsel av styret. Ved gjentatte overskridelser, eller hvis overtredelsen er særlig grov, kan styret med alminnelig flertall ekskludere medlemmet.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

Klagegang ved avslag på søknad om barnehageplass

Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass og søkere som ved tildeling verken får sitt første eller andre ønsket om barnehageplass oppfylt, kan klage på avgjørelsen og kreve en skriftlig begrunnelse for avgjørelsen. Retten gjelder kun søkere som har søkt innen søknadsfristen kommunen fastsetter etter barnehagelovens § 16.

For søkere med rett til prioritet etter barnehagelovens § 18, er det også klagerett ved opptak som gjøres utenom de opptak kommunen har med søknadsfrist. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barnevernstjenester.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet avgjørelsen som det skal klages over er kommet frem til søker. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i 

barnehage. (forskrift 2005 -12-16 nr 1477)

 

Åpningstid 

Barnehagen holder åpent mandag til fredag 07 00 – 16 45 hele året, men med unntak som nevnt nedenfor:

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12 00.

Julaften, nyttårsaften og bevegelige helligdager holdes barnehagen stengt.

Barnehagen holdes stengt i inntil 5 planleggingsdager i løpet av året.

Barnehagen holdes stengt i uke 28 og 29.

Styret kan vedta stengning i romjula ved 2 eller færre arbeidsdager mellom 

Julaften og nyttårsaften.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

Ferie

Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. Vi regner fra september til september. Ferie må meldes inn til barnehagen senest 1 måned før ferien skal avvikles.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

Foreldrebetaling

Betalingssatsene fastsettes av styret i Vinnes barnehage, i henhold til nasjonal makspris. Det betales for 11 måneder i året, forskuddsvis pr måned. Det gis søskenmoderasjon etter gjeldende satser. Søskenmoderasjonen gis til det yngste barnet.

 

Betalingsbetingelser:

Faktura har forfall den 1. i hver måned (forskuddsbetaling)

Er ikke beløpet betalt innen fristen sendes det purring og tillagt purregebyr.

Ved manglende betaling, vil plassen bli sagt opp av styret.

Styret kan endre denne bestemmelsen.

                                                                                                       

Matpenger / kostpenger

Det skal være minimum 1 måltid i barnehagen pr dag som dekkes av matpenger / kostpenger. Enten lunsj eller fruktmåltidet. På tur dager må barnet ha med seg matpakke til frokost og lunsj, men får fruktmåltidet servert av barnehagen.

Styret fastsetter matpenger/kostpenger. 

Styret kan endre denne bestemmelsen.

 

Arealutnyttelse

Barnehagens leke- og oppholdsareal er satt til 4 kvm netto pr barn over 3 år og 5, 3 kvm nette pr barn under 3 år.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalget 

For å sikre samarbeid med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foresatte / foreldrene til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen og skal få uttale seg om store endringer av driften. Eksempel ved forslag om redusert åpningstid.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Samarbeidsutvalget består av 4 medlemmer, 2 valgt av og blant de ansatte, 2 valgt av foreldrene, samt daglig leder, som er eiers representant. Daglig leder er møteleder og sekretær for samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Representanter for foreldrene og ansatte velges for 1 år om gangen.

Samarbeidsutvalget holder møter når det er nødvendig, eller når det kreves av samarbeidsutvalgets leder, eller et medlem av samarbeidsutvalget eller daglig leder. 

Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen for barnehagen.

Samarbeidsutvalget er underlagt styret.

 Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, består av 6 foreldre, har ansvaret for gjennomføring av sosiale arrangement som juletrefest, sommeravslutning og organisering av barnehagens deltakelse i 17. maitoget. De kan på eget initiativ fritt organisere andre arrangement utenom barnehagens åpningstid.

 

Forsikring og ansvar

Barnehagen er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.

Personalet har ansvaret for barna den tid de er i barnehagen. Levering og henting er foresatte selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen, må ikke forlate barnet før den har vært i kontakt med personalet.

Medbrakte eiendeler har ikke personalet ansvar for.

De ansatte i barnehagen skal ikke ta med barna som passasjerer i egen bil eller offentlige transportmidler uten foreldrenes// foresattes skriftlige samtykke.

 

Helsemessige forhold

Foresatte / foreldre har ansvaret for å informere barnehagen om spesielle forhold som gjelder barnets helse, som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen, før plassen tas i bruk. 

Foresatte / foreldre må følge de sykdomsregler barnehagen har, og syke barn skal holdes hjemme til almenntilstanden gjør at de kan delta i utelek, turer og aktiviteter på lik linje med de andre barna.

 

Dugnad

Foresatte som har barn i barnehagen, er forpliktet til å delta i dugnadsarbeid.

Styret kan endre denne beslutningen.

 

Internkontroll

Barnehagen har internkontrollsystem etter Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten.