Velkommen til Vinnes barnehage SA

Å begynne i barnehage for første gang vil være en stor overgang for barnet(og kanskje for dere foreldre!) Vi vil derfor bruke god tid på å gjøre barnet kjent og fortrolig med barnehagen. Vi ønsker at en kjent voksen skal være med barnet de første dagene, for så å trekke seg tilbake litt etter litt.

Vi regner at tilvenningsperioden vil vare fra 3 dager til en uke. Dette varierer fra barn til barn, og foresatte bør planlegge å sette av inntil en uke. Det er viktig at personalet og foresatte snakker sammen under tilvenningen og avtaler hvordan tilvenningen skal skje. Dere får et skriv fra avdelingen som viser hvordan tilvenningen i utgangspunktet er tenkt.

Hensikten med tilvenningen er at barnet skal bli trygt i sitt nye miljø. Det er også viktig at foreldre og personalet blir kjent med hverandre.

Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under skolepliktig alder et omsorgs- og opplæringsmiljø som er til barns beste. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Vi skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til felleskapet ivaretas. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing.

Barnehagen drives i henhold til Barnehageloven og Rammeplan for barnehager.

Vi håper dere tar dere tid til å lese all informasjon dere får utdelt – der får dere mye informasjon om hvordan vi jobber.

Vi håper dere vil trives hos oss.

Med vennlig hilsen personalet i Vinnes barnehage.

Presentasjon av barnehagen

Vinnes barnehage SA er en privat forelder eid barnehage som ligger på Vinnes i Solbergelva. Vi tilhører Solberg skole. Barnehagen ble åpnet 29.juli 1991.

Barnehagen er godkjent for 52,5 plasser fordelt på 14,5 plasser for barn under 3 år og 38 plasser for barn over 3 år.

Vi tilbyr foruten 100 % plasser også redusert plass.

Ønsker dere å endre på plassen dere er tildelt må dere endre dette i Vigilo.

Vi er medlem av Private barnehagers landsforbund.(PBL)

Åpningstid
Barnehagens åpningstid er 07 00 – 16 45. Barnehagen er stengt på alle helligdager,jul og nyttårsaften og 5 planleggingsdager pr år.

Hvis barn blir for sent hentet, dvs etter kl 16 45, vil foresatte få en muntlig advarsel første gangen. Hvis det gjentar seg flere ganger vil styret vurdere oppsigelse av plassen.

Ferier
Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av et år. Vi regner da fra 1. september til 1. september.

Betaling
Barnehageplassen betales forskuddsvis den 1. i hver måned. Det betales for 11 måneder. Matpenger kommer i tillegg og beløpet fastsettes av styret. Ved for sen betaling er det et purregebyr på 50 kr. Ved manglende betaling kan Styret vurdere oppsigelse av plassen i henhold til Vedtektenes § 12.

Mat
Alle barn må ha med matpakke til frokost. Til lunsj serveres det brødmat eller varmmat(ca 1 gang pr uke) Til drikke serveres det melk eller vann. Vi serverer et mellommåltid ca kl 15 00 som består av brødskive og frukt/ grønnsaker. Barnehagen ønsker å ha fokus på et sunt og variert kosthold. Vi følger helsedirektoratets sine anbefalinger.

Bursdagsfeiring
Vi markerer barnas bursdager her i barnehagen med flagg, krone og allsang. Dere foreldre ordner hva som skal spises. Vi ønsker en enkel markering, gjerne opp skjært frukt. Vi ønsker ikke kaker. Vi spiser først lunsj før vi feirer bursdagsbarnet.

Dugnader
Dere foreldre må være med på 1 dugnad pr år. Dugnadsoppgaver er eks rundvask av barnehagen, samt litt vedlikehold.

Taushetsplikten
Vi har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Dette gjelder for faste ansatte, vikarer og studenter knytet til barnehagen. Opplysningsplikt og meldeplikt Personalet har opplysningsplikt til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre alvorlige former for omsorgssvikt. Barnehagens ansatte har plikt til å anmelde eller på annen måte avverge visse alvorlige forbrytelser. Barnehagen skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. Barnevernstjenesten jobber i første rekke med å hjelpe og bistå familier som trenger hjelp. Det kan være veiledning eller avlastning. Vi har så lett for å tenke at det å melde fra til barnevernet da er det virkelig ille, men det er viktig og riktig å tenke på de som en hjelpeinstans og samarbeidspartner. Vi som jobber i barnehage har plikt til å melde fra hvis vi er bekymret. Vi vil først ta et møte med dere foresatte før bekymringsmelding sendes til barnevernet, såfremt vi ikke mistenker mishandling eller misbruk. Da kontakter vi politiet.

Kontantstøtteregistret
Barn under 2 år og som har plass i Vinnes barnehage blir meldt inn i kontantstøtteregistret. Vi gir melding om oppstart dato, plass størrelse samt sluttdato. Ved forandring av plass størrelse gis det melding om det.

Samarbeidspartnere
Vi samarbeider med Drammen kommune, Fagteam, PP-tjenesten, familieteam, barnevernstjenesten, logoped, helsestasjon og Solberg skole. For å diskutere enkelt barn med de ulike instansene skal det alltid foreligge skriftlig tillatelse fra foresatte. Vi er i nettverk med både private og kommunale barnehager

Forsikring
Barn i Vinnes barnehage er forsikret gjennom Private barnehager landsforbund sine forsikringsavtaler.

Skader skjedd i barnehagen registreres på eget skjema og oppbevares nedlåst i arkivskap.

Foreldresamarbeid
Vi ønsker et nært samarbeid med dere foreldre. Vi har et felles mål: det beste for ditt barn. Vi gjennomfører foreldremøte hvert år på høsten(avdelingsvis) og alle foreldre skal få tilbud om 2 foreldresamtaler(høst og vår). I tillegg er den uformelle kontakten i garderoben ved bringing og henting viktig for utveksling av informasjon og beskjeder. Vi vil gjerne at dere foreldre tar kontakt hvis det er noe dere ønsker å ta opp med oss. Avtal gjerne tid på forhånd.

Foreldremedvirkning
Dere foreldre skal sikres rett til uttale dere om drift og innhold i barnehagen. Ansatte og foreldre skal samarbeide slik at Vinnes barnehage blir en god plass å være for barn, foreldre og ansatte.

Hva Organisert Arbeidsoppgaver
Årsmøte Barnehagens øverste organ. Her bestemmes de viktigste sakene som eks vedtekts endringer, ny driftsform. Alle foreldrene i barnehagen har anledning til å møte på Årsmøte. Avvikles i løpet av april. Det kan avholdes et ekstraordinært Årsmøte i tillegg. Valg til Styret. Valg av revisor. Kan vedta nye vedtekter.
Styret Består av maks 4 foreldre som velges på Årsmøte, samt daglig leder. Ca 4-5 møter pr år. Styret konstituerer seg selv. Økonomisk oppfølging, arbeidsgiveransvar, budsjettansvar og gjennomføring og forberede til Årsmøte. Ansetter daglig leder.
Foreldrerådet Består av alle foreldrene. Møte ca 1 gang pr år eller ved behov. Skal uttale seg om saker som angår driften og innholdet i barnehagen. Eks åpningstid. Ved store endringer skal det alltid være et foreldrerådsmøte.
Samarbeidutvalget = SU Består av 2 foreldre og 2 ansatte, samt daglig leder. Ca 2 møter pr år. Foreldrenes representanter velges av FAU. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Uttaler seg om Årsplan og saker som har betydning for barns og foreldrenes hverdag i barnehagen.
Foreldrenes arbeidsutvalg = FAU Minimum 2 stykker fra hver avdeling velges til FAU på foreldremøtene som avholdes på høsten. Arrangerer juletrefest, organiserer barnehagens deltagelse i 17. maitoget og sommer avslutning.